Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Undervisning > Evaluering > Hvad, hvordan og hvornår evaluerer vi?

Hvad, hvordan og hvornår evaluerer vi:

Vi arbejder med evaluering på mange niveauer og planer, og såvel elevernes faglige standpunkt som trivsel vægtes højt og er genstand for løbende evaluering. Vi har valgt at bruge følgende definition af ordet ”Evaluering”: Evaluering er en proces, hvor en eller flere personer har en dialog baseret på praktiske erfaringer om kvaliteten af et hvilket som helst forhold.

Evalueringen skal holdes op imod:

- Skolens læseplaner og mål for undervisningen
- Skolens virksomhedsplaner
- Skolens værdigrundlag
- Den enkelte elevs egen formåen, målsætning og udvikling

Følgende evalueringer/måder at evaluere på anvender vi:

• 0.klasse: Børnene sprogscreenes i september måned med materialet ”Sprogvurdering i børnehaveklassen”, udviklet af Center for Børnesprog for Socialministeriet i 2010. På et efterfølgende møde, hvor ledelsen, børnehaveklasseleder, kommende klasselærer, talepædagog, specialundervisningskoordinator og læsevejleder er til stede, drøftes det enkelte barn. Der sættes fokus på eventuelle ”bekymringsbørn”. I september/oktober måned tager børnehaveklasselederen KTI-kontrolleret tegneiagttagelse på alle børn. I december måned tages gruppetesten ”Bogstavprøve 2”, og læsevejlederen følger op på testen og drøfter tiltag med børnehaveklasselederen. I december/januar holdes der klassekonference med deltagelse af børnehaveklasseleder, SFO leder, læsevejleder, skolens ledelse samt eventuelt støttelærere. Indholdet er en gennemgang af alle klassens elever og deres sociale, personlige og faglige udvikling ud fra bl.a. div. tests og anden evaluering taget i efteråret. Ud over ovenstående bliver der evalueret med alle børn jævnligt (ca. hver anden måned). Dette ud fra deres arbejdsplaner, hvor børnene gennem samtale med læreren sætter nye mål for det selvstændige arbejde i timerne, herunder læsning, skrivning og stavning. I den daglige læsning med barnet fører læreren logbog over barnets individuelle læseudvikling. I juni måned er der overleveringsmøde med deltagelse af børnehaveklasseleder og kommende klasselærer. Indholdet er en gennemgang af alle klassens elever og deres sociale, personlige og faglige udvikling.

• Dansklærerne i 1. – 9. klasse tester hvert efterår eleverne i såvel læsning som stavning og ser i fællesskab med læsevejleder på et fremadrettet forløb.

• Matematiklærerne i 1. – 7. klasse tester ligeledes hvert efterår eleverne i deres klasser og drøfter eventuelle problematikker med skolens matematikvejleder. På denne baggrund tilrettelægges et fremadrettet forløb.

• Ved overgangen fra indskoling til mellemtrin holdes et overleveringsmøde med deltagelse af klasselærer, kommende lærerteam (mellemtrinnet), specialundervisningskoordinator samt ledelsen. Indholdet er en gennemgang af elevernes sociale, personlige og faglige udvikling.

• Læsevejleder og klasselærer udfører i 3.klasse gruppescreeningen fra DVO (Dansk videns center for ordblindhed) og tilrettelægger i fælleskab et fremadrettet forløb.

• Læsevejleder laver på 3. klassetrin Chip-test, som er en kognitiv test, der viser, hvilket udviklingstrin eleven befinder sig på og elevens strategier ved problemløsning. Testen laves også på enkelte elever på andre klassetrin.

• LOGOS test udføres af læsvejleder til diagnosticering af ordblindhed. Testen tages på elever, der falder udenfor normen i gruppescreeningen i 3. kl. og/eller ved ordinære stavetest.

• Nationale tests på de årgange og i de fag som Folkeskolen tester i/på.

• Afleveringsopgaver for en vurdering af det faglige udbytte.

• Mindre test stillet af den enkelte faglærer – spørgsmål til bogen/pensum.

• Faglige observationer i timerne.

• Eleverne fremlægger arbejdsresultater for hinanden.

• I udvalgte fag og undervisningsforløb sammenlignes elevernes viden før og efter et undervisningsforløb.

• Der gives karakterer i dansk fra december termin i 8. klasse – og fra afslutningen af 8. klassetrin gives der karakter i alle fag. Der gives standpunktskarakterer 2 gange om året.

• Terminsprøver i 9. og 10. kl.

• Folkeskolens Afgangsprøve og 10. klasseprøven i henhold til UVM bestemmelser i 9. og 10. årgang ved afslutningen af skoleåret.

• Brug af arbejdsplaner, logbog og portefølje i større eller mindre omfang f.eks. i forbindelse med projektopgaver. I den daglige læsning med indskolingsbørnene fører læreren logbog over barnets individuelle læseudvikling.

• Løbende evaluering i lærerteams, hvor der udveksles erfaringer om klassen og den enkelte elev.

• Den enkelte lærer arbejder kontinuerligt med i årsplaner at beskrive og evaluere såvel indhold som de metoder, der anvendes.

• Lærernes evaluering er genstand for drøftelse ved den årlige medarbejderudviklingssamtale.

• Skolens ledelse tilser løbende læreres undervisning.

• Årlige personlige samtaler imellem klasselærer og klassens elever, hvor elevens faglige udbytte og elevens trivsel evalueres. I indskolingen holdes disse samtaler ca. hver anden måned. Denne evaluering sker ud fra elevernes arbejdsplaner, hvor børnene gennem samtale med læreren sætter nye mål for det selvstændige arbejde i timerne.

• Samtale med de enkelte elever i undervisningen om arbejdsindsats, udbytte mv.

• Samtaler på klassen omkring det sociale liv.

• Klassesamtaler efter et emne/forløb, hvad gik godt, hvad gik knapt så godt osv.

• Klassekonferencer hvor klassens lærere samt skolens ledelse diskuterer, hvordan den enkelte klasse – og elev har det – fagligt/socialt/personligt. Samtalerne finder sted inden årsskiftet. Læsevejleder inddrages. SFO personale inddrages i 0. – 3. klasse. Plan for den enkelte elev og klasse tilrettelægges.

• Klassetrivsel og elevtrivsel måles på netbaseret test.

• For elever med særlige behov udarbejdes der en individuel handleplan, hvoraf det fremgår, hvilke test der er taget i dette efterår, hvordan udviklingen har været i forhold til tests taget forrige efterår, en vurdering af om sidste års opsatte mål er indfriet, ny målsætning samt beskrivelse af, hvordan man vil nå de nye mål (indhold og midler).