Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning -
Odense og Omegn (UUO)

UUO vejleder: Ann Grete Larsen

Træffes på skolen: Mandag 08.30 - 14.30 - øvrige dage efter aftale

Tlf: 24 88 56 73

Email: agl@nyborg.dk eller via skolens intranet

Hjemmeside: http://www.uuo.dk/

 

 

Informationsmateriale om ungdomsuddannelser - download her.


Vejledningsaktiviteter

Undervisningen i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering er et obligatorisk undervisningem-ne fra børnehaveklasse - 10. klasse. Undervisningens indhold er beskrevet i Undervisningsministeriets Fælles Mål 2009, faghæfte 22. Se www.faellesmaal.uvm.dk

Det er skolelederens ansvar i samarbejde med klasselæreren og klassens øvrige lærere, at undervisningen lever op til de ministerielt og kommunalt vedtagne læseplaner. Undervisningen gennemføres dels i klasse-lærerens timer, klassens tid, dels som integrerede forløb i de øvrige fag.

 Uddannelsesplan – www.minuddannelse.net  

Sideløbende med UEA-undervisningen skal der for alle elever i 8.- 10. klasse udarbejdes en elev- og uddan-nelsesplan, der bruges til den løbende evaluering og den besluttende opfølgning på denne samt bidrager til, at eleven træffer valg om skole- og/eller uddannelsesforløb efter 9. klasse.

Elev- og uddannelsesplanen skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af den enkeltes undervisnings- og vejledningsaktiviteter, så de er tilpasset den enkeltes behov.

Vejledningen skal føre til, at den enkelte elev udarbejder bidrag til elev- og uddannelsesplanen inden udgangen af 8. klasse og her tilkendegiver sine planer for uddannelsesforløb efter 9. eller 10. klasse.

Den del af elev- og uddannelsesplanen, der vedrører den løbende evaluering af undervisning står sko-len/lærerne for og den del, der vedrører vejledning om uddannelse og erhverv, udarbejder eleven i samar-bejde med uu-vejlederen i skolen.

Elev- og uddannelsesplanen justeres løbende. Det er uu-vejlederens ansvar, at alle elever i 9. og 10. klasse får udarbejdet en uddannelsesplan, der sendes, sammen med elevens tilmelding til ungdomsuddannelse (FTU), til den af eleven valgte ungdomsuddannelsesinstitution.

Uu-vejlederen gennemfører individuelle og gruppesamtaler/klassesamtaler på 8.-10. klassetrin.

8. klasse – en årlig individuel samtale samt klassesamtaler

9.-10. klasse – minimum én årlig individuel samtale samt klassesamtaler

Hensigten med dette arbejde er at sikre et så optimalt uddannelsesforløb for den enkelte elev, som muligt. Skolens leder, klasselærer og uu-vejleder drøfter på årlige møder elevers behov for særlig vejledning, og her inddrages forældre.

Hver enkelt elev skal vurderes på sin uddannelsesparathed i forbindelse med ansøgning til ungdomsuddan-nelse efter hhv. 9. og 10. klasse, og dette gøres i samarbejde ml. skole og uu-vejleder.

Introkurser

Eleverne i 7. og 8. klasse introduceres for det danske uddannelsessystem og deltager i 8. klasse i 1 uges introkursus (2 dage ét sted og 3 dage ét andet sted) efter eget valg. Dette forberedes og efterbehandles på klassen.

Brobygning

I slutningen af 8. klasse tilbydes eleverne brobygning (1 uge i 9. skoleår), hvis skolen vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for afklaring om valg af uddannelse. Her har de, ligesom ved introkurser i 8. klasse, mulighed for at deltage i undervisning på en af eleven valgt ungdomsuddannelse. Dette forberedes og efter-behandles på klassen.

Ved tilmelding til 10. klasse skal eleverne tilkendegive 2 ungdomsuddannelser (max. én gymnasial og/eller min. én erhvervsrettet), de ønsker at deltage på, hver af én uges eller 2/3 dage varighed (afhængig af den 10. klasses ordning, den tilmeldte 10. klasse har). Dette forberedes og efterbehandles ligeledes på klassen og bruges ved arbejdet med Obligatorisk Selvvalgt Opgave.

Praktik

Eleverne i 8.- 9. og 10. klasse tilbydes praktik med et uddannelsesmæssigt perspektiv, oftest af 1 uges varighed. Praktikken forberedes i klassen og formidles af uu-vejlederen.

Ungevejledning

Alle unge indtil det 25. år tilbydes uddannelsesvejledning. Det er UUO-vejlederens pligt at opsøge og tilbyde vejledningssamtaler, hvis den unges uddannelsessituation er uklar, ligesom UUO-vejlederen er til rådighed, hvis den unge kontakter denne. Den unge kan altid ved at gå på www.uuo.dk under ”Find din vejleder”, taste sit cpr.nr og se, hvem der er ens vejleder

Gode links:

www.uuo.dk  

www.minuddannelse.net

www.optagelse.dk

www.ug.dk

www.efterskole.dk