Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN > Skolens vedtægter

 

Vedtægter for den selvejende institution

 

 

 

NYBORG FRISKOLE

 

Senest redigeret og vedtaget på generalforsamlingen april 2011.

Første sæt vedtægter vedtaget juni 1996. Godkendt af UVM 10. august 1996

Offentliggjort her maj 2011.

  

1. Skolens navn, adresse, hjemsted og status.

 

                                                                 § 1.                                                  

 

Skolens navn er ”Den selvejende institution Nyborg Friskole”. Skolen er oprettet i år 1996.

 

Stk.2. Skolens hjemsted er Nyborg Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Pilevej 3, 5800 Nyborg.

 

Stk.3. Skolen er en selvstændig uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR-nr.: 16499218

 

 

2. Skolens formål.

 

                                                                 § 2.

 

Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for frie grundskoler.

 

Stk.2. Skolen skal give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Stk.3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 

Stk.4. Skolen har til formål at fremme det enkelte barns personlige udvikling i samarbejde med forældrene. Skolen skal udvikle barnets selvstændighed og ansvarlighed i fællesskabet. Skolen vil ud fra et humanistisk og kristent livssyn, i tæt samarbejde mellem skole og hjem, give en alsidig undervisning i et nært og engageret skolemiljø.

 

Stk. 5. Skolen er profilskole for specialundervisning.

 

 

3. Skolens bestyrelse og leder.

 

                                                                 § 3.

 

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for frie grundskoler.

 

Stk.2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

 

Stk.3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Alle 7 skal vælges af og blandt forældre til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, 1.  Valg til bestyrelse sker på skolens generalforsamling. Det er bestyrelsens ansvar, at det udelukkende er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

 

Stk.4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen.

 

Stk.5. Forældrekredsen kan på en generalforsamling afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelsen sker ved almindelig stemmeflerhed.

 

Stk.6. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

 

Stk.7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

 

Stk.8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder og viceinspektør samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører  skoleleder, viceskoleleder eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

 

Stk.9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen.

 

Stk.10. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

 

Stk.11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og mindst et flertal skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

 

Stk.12. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personlig for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

Stk.13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

 

Stk.14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i § 2, stk.1 nævnte regler for at være medlem af bestyrelsen jfr. § 5, stk.2 i lov frie grundskoler.

 

Stk.15. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden, indtræder suppleanten i den pågældende resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

 

Stk.16. For bestyrelsen, lederen og ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. Dette gælder tillige den eller de tilsynsførende.

 

Stk.17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

 

Stk.18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

 

Stk.19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

 

Stk.20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

 

Stk.21. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.

 

Stk.22. Bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af skolepenge samt størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordning. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

 

 

4. Regnskab m.v.

 

                                                                 § 4

 

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

 

Stk.3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

 

Stk.4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden den 15. april, året efter regnskabsåret. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab jf. Vedtægtsbekendtgørelsen § 4, stk. 4, 2.

 

Stk.5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

 

Stk.6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

 

 

 

5-6. Forældrekreds, valg af tilsynsførende m.v. og generalforsamling.  

 

                                                                 § 5

 

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

Stk.2 Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om frie grundskoler tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over barnet eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

 

Stk.3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. Forældremyndighedsindehavere har altid ret til at udøve deres rettigheder.

 

 

                                                                 § 6

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen består af forældrekredsen, der indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
  4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.
  6. Valg af suppleanter, jfr. § 3, stk..4.
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

 

Stk.2. I forlængelse af den ordinære generalforsamling vælges tilsynsførende jf. Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler.

 

Stk.3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen af generalforsamlingen.

 

Stk.4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på generalforsamlingen.

 

Stk.5. Hvert medlem har én stemme.

 

Stk.6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

 

Stk.7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 10, stk.2.

 

Stk.8. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlinger og i givet fald hvilke personer.

 

Stk.9. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlinger.

 

Stk.10. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

 

Stk.11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et medlem ønsker det.

 

Stk.12. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

 

Stk.13. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

 

Stk.14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, tilsynsførende kan finde sted.

 

Stk.15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

 

Stk.16. Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk..3, stk.5, stk.21, § 6, § 9, stk.1 og § 10, stk.2.

 

 

6. Skolens drift.

 

                                                                 § 7

 

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om frie grundskoler.

 

Stk.2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

 

Stk.3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

 

Stk.4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

 

Stk.5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Stk.6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om frie grundskoler og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

7. Tegningsret.

 

                                                                 § 8

 

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

 

Stk.2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

 

Stk.3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk.4.

 

Stk.4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

 

8. Ændring af skolens vedtægt.

                                                                

                                                                 § 9

 

Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelsen ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 3, stk. 17, 1. pkt. og § 6, stk. 7.

 

Stk.2. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelserne om skolens styrelse og økonomiske forhold.

 

 

11. Nedlæggelse af skolen.

 

                                                                 § 10

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, pkt. 1.

 

Stk.2. Bortset fra det i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse om forslag til nedlæggelse kræver det, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

 

Stk.3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

 

Stk.4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

 

Stk.5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

 

Stk.6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 

Stk.7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

Stk.8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem loven om frie grundskoler.

 

Stk.9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.